قیچی دسته فلزی

قیچی دسته فلزی

1,100,000 ریال

درجه 1